Home

Hva er en elvevifte

En sedimentvifte, elvevifte eller alluvial vifte er en avsetning av alluviale (f.eks. fluviale) sedimenter.Sedimentvifter forekommer i daler eller skråninger nær sedimentets kildeområde, der elvens bratthet avtar (eller brattheten til en annen form for massetransport) Elv er et større vannløp. Med elv menes vanligvis en ansamling av ferskvann som, i hvert fall under deler av året, er større enn en bekk og som renner gjennom et naturlig leie med bredder, og som munner ut i en innsjø, i havet eller i en annen elv.Vannansamlingen oppstår der nedbøren er større enn fordampningen og berggrunnen ikke er for porøs Hva er elvevifte Delta - Store norske leksiko . Delta er en fagforening som først og fremst har medlemmer fra kommunal sektor, men det fins også medlemmer i statlig og privat sektor.Delta er det største forbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), med over 80 000 medlemmer fordelt på 39 yrkes- og bransjeorganisasjoner (2018) Nedenfor følger en kort beskrivelse av de deltatyper som er registrert; Klassisk Delta Inkluderer Gilbert-type delta og Arcurate delta. Dette er den vanligste deltatype i Norge. Vifteforma delta som er dominert av bunntransport av materiale (sand, grus og stein). Utenfor deltaplattformen er fronten (marbakken) relativt bratt Hvordan dannes en elvevifte. Et innlandsdelta er et elvedelta som er formet i innlandet, i forbindelse med at ei elv løper ut i en innsjø (mest vanlig) eller kanskje forsvinner i grunnen (slik for eksempel Okavangoelva gjør i Afrika).

Sedimentvifte - Wikipedi

2) Hva er en kroksjø, og hvordan er den dannet? - Elvesvinger som blir kuttet av fra meanderløp, blir liggende igjen som kroksjøer. Kroksjøene vil med tiden bli fylt igjen av flomavsetninger og gro til. 3) Forklar hvordan en elvevifte er dannet En elvevifte blir dannet ved at elva renner nedover og tar med seg løsmaterialer. Når terrenget begynner å flate ut, blir transportevnen også mindre. Løsmaterialene elva tar med seg blir da legget fra seg. Der materialene blir legget fra seg vil det etter en lang tid bygd opp en vifteformet avsetning som er kalt elvevifte Rundsva er glattskurte, avrundede former i fast fjell, dannet av isbreers skuring. Formen er asymmetrisk og viser tydelig isbevegelsen med en blankskurt støtside og en uregelmessig leside. Mens et svaberg er en naken, glatt bergflate, er et rundsva en karakteristisk landform dannet av erosjon under is. Når en isbre møter en hindring, som oppstikkende berggrunn, vil den slipe (abradere) på. Meandere er regelmessige svinger i elver som går over meget slakt hellende underlag dekket med løsavsetninger. Når buen til svingene blir større enn en halvsirkel, kalles de serpentiner (slangebuktninger). Dannelsen av meandere er blitt forklart ved at elvevannet kommer i stående svingninger på tvers av strømretningen. Buktningene vil bli forsterket fordi elvevannet får størst.

elv - Store norske leksiko

 1. Et elvedelta (eller bare delta) er et landområde som er blitt dannet ved avleiringer ved munningen av en elv.Elveløpet i et delta er i mange tilfeller lite stabilt, og ved flom tar elven ofte nye løp og kan da dele seg i flere grener. Enklere formulert: et delta er en sandbanke i munningen til ei elv; grus, sand og silt som har blitt skylt ned med vannet
 2. Man får en elvevifte når en side elv møter en hoved elv. Hva er en morene og en bunnmorene? Morene - det er løsmasse som isen skubber løs fra underlaget og transporterer videre. Det er grus, sand, stein og leire. Ingen lagdeling fører til at det blir kaos
 3. Et canyon er et meget stort gjel, en dyp og trang dalkløft med nesten loddrette vegger. Mest kjent er Grand Canyon i USA, og i Norge Jutulhogget og Altaelvas løp ved Sautso. Lignende store gjel kan også finnes undersjøisk på kontinentskråningen, hvor de er utgravd ved utrasninger og suspensjonsstrømmer (turbiditetsstrømmer).
 4. ker. Hva er en israndavsetning? En fellesbetegnelse for ryggformede løsmasseavsetninger som er lagt opp foran eller på siden av en isbre.
 5. Start studying Geografi - kapittel 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Det er ikke bare lufttemperatur som avgjør om en bre vokser eller smelter. Hvor mye snøs om faller har også stor betydning. Breerosjon. Desto raskere breen beveger seg, desto sterkere eroderer den.. Frostforvitring - Temperaturen under breen svinger omkring frysepunktet. Vann trenger ned i sprekker i fjellet og fryser til is

Hva er elvevifte, stikkord: elvevifte hva er forvitring og

Deltatyper - Elvedelt

En canyon er en dal med steile sider som er oppstått ved at en elv har gravd seg ned gjennom hard berggrunn. Ordet brukes bare om de virkelig store dalene, mens de små kalles gjel eller juv.. Verdens mest kjente canyon er Grand Canyon i USA, men det finnes langt dypere og lengre canyoner i Kina, Nepal og Peru.I Norge er det flere mellomstore canyoner Hvem, hva, hvordan? Hva er en rødliste for naturtyper? Kategorier og kriterier Hvilke naturtyper er vurdert? Geografiske område som inngår Kven utfører vurderingane? Foredrag frå lanseringsseminar Presserom - lansering av Norsk raudliste for naturtypar 201 Hvordan ser en elvevifte ut, og hvordan dannes den? Hvordan dannes en kroksjø? Hva er et delta, og hvordan er det dannet? Nevn noen viktige bretyper. Forklar hvordan isbreer kan erodere, og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper. Hva er alpine landformer

En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbre. Materialet kan være avsatt under isbreen som bunnmorene, langs siden av breen som sidemorene, eller mellom to breer som midtmorene.En særlig karakteristisk landform utgjør endemorenene, ofte benevnt som ra, store mengder morenemasse ble gjerne avsatt der breen stoppet opp. Landskapene som har vært dekket av isbreer er for en. Hva er en kroksjø og hvordan blir den dannet? Elvevifte blir dannet ved at flere elver fra sidedaler renner ut og kobles på elvesletta. Hva er et elvedelta? Et elvedelta er der en elv deles i mange små armer før den renner ut i et hav eller innsjø I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret. Les også: Tariffpolitiske retningslinjer for Delta 2020-202 2; Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør V-daler er daler som ser ut som V-er, med en elv (eller et tidligere elveløp) rennende gjennom. For lenge siden var de fleste fjellene i Norge bare flate platåer. Ned fra fjellene rant det elver. Der elven rant raskt (i nedoverbakke) begynte den å grave seg ned i fjellet. Etter mange, mange år var det blitt en kløft Hva er en 'israndavsetning'? Gi eksempler! Hva er 'hovedtrinnet', og hvor i landet kan vi finne det? Gjengi kort dannelseshistorien. Hva er 'marin grense'? Forklar hvorfor jordsmonnet er så forskjellig over og under marin grense. Hva er et ravinelandskap? Forklar! Hvordan oppstår et kvikkleireskred? Hvilke deler av landet er mest utsatt for.

Artskart https://artskart.artsdatabanken.no/app/ Se hvor arter er funnet; Hva vi har og hva vi mangler av kunnskap om arter; 3AR-EV Elvevifte 3AR-EV Elvevifte. NiN 2.0 Kilde til variasjon i . Høyere klassifisering Kilde til. 14. Hvordan ser en elvevifte i en dalside ut? Hvorfor dannes elvevifter? 15. Hvordan dannes en kroksjø? 16. Navn noen viktige bretyper. 17. Hva mener vi med betegnelsen alpine landformer? 18. Forklar hvordan en tind dannes. 21. Hvordan dannes bunnmorene? Hva er typisk for morenemateriale? 22. Hva er en israndavsetning? 25. Hva er marin grense Er elveinnløpet først en grunn elvevifte, og deretter brådypt, finner vi den farligste isen ved kanten av elveviften hvor det varme bunnvannet er. I selve elveviften blir vanntemperaturen som i elva, som oftest ved frysepunktet om vinteren hastigheten på vannstrømmen reduseres når terrenget flater ut - vannets transportevne avtar og løsmassene avsettes vifteformen bygges over tid ved at elven stadig finner nye løp avsetningen strekker seg fra dalbunnen og litt opp i dalsiden elveviften kan presse hovedelven ove

Video: Hvordan dannes en elvevifte - elvevifte dannes der ei elv

Hvordan dannes en elvevifte? På vei ned gjennom den bratte sidedalen har en sideelv ofte stor fart, og vannet drar med seg store mengder løsmateriale (sand, grus, jord, kvister, greiner, etc.) Disse løsmassene legges igjen etter hvert som hastigheten på elvevannet avtar. Hva er et 'fjellskred' Elvevifter Elvedelta Elvedelta Hvordan danner elver landformer Etterhvert som elva beveger seg nedover fjellsiden minsker hastigheten og materiale begynner og avsettes. Det vil da etterhvert dannes en elvevifte. Et elvedelta dannes der en elv renner ut i stillestående vann

14. Hvordan ser elvevifte ut, og hvordan dannes den? 15. Hvordan dannes en kroksjø? 16. Hva er et delta? 17. Nevn noen viktige bretyper. 18. Forklar hvordan isbreer kan erodere, og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper. 19. Hva er alpine landformer? 20. Forklar hvordan en tind dannes. 21 I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret. Les også: Tariffpolitiske retningslinjer for Delta 2020-202 2; Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør Frie digitale læremidler for studenter, elever og lærere/forelesere. Velkommen til Studieweb.no Studieweb.no er en reklamefinansiert side hvor studenter fra ungdomsskole, videregående og høyere utdannelse kan finne inspirasjon, oppgavehjelp og maler for å lykkes bedre som student. Alle artikler er utviklet etter opplæringsloven og videreutviklet av fagpersoner og studiewebs eget staff. Hva er front, og hvorfor dannes det nedbør i forbindelse med dem? En front er en kollisjonssone der kjølig luft, møter varm luft. I polarfronter er det polare luftmasser som møter varme subtropiske luftmasser. Elvevifte dannes der ei elv renner ut i en større elv, eller hav

Geografispørsmål fra Terra Nova - Daria

 1. Hva er en elvevifte? En avsetningsform i en elv, gjerne der stigningen går fra bratt til slak så elven avsetter mer materiale. Den er smal øverst og bred nederst. Det blir vifteform fordi elven fører med seg avsetninger og etterhvert som løpene fylles igjen,.
 2. Delta er en partipolitisk uavhengig fagforening. Vi organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser - de menneskene som skaper velferden
 3. Elvenes arbeid,ulike avsetningsformer dannet av elver. Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 202
 4. Hvor dyp er Sognefjorden på det dypeste? A) 1300 m B) 130 m C) 500 m. Hvilken av disse er ikke en fjordsjø? A) Hardangerfjorden B) Randsfjorden C) Mjøsa. Hva får vi der smeltevannselver fra en isbre avsetter løsmasser i havet? A) Elvevifte B) Endemorene C) Isranddelt

Fordøyelsessystemet består av en lang kanal og flere kjertler. Først kommer maten til munnen. Her tygges den i mindre biter med tenner. Det kalles mekanis Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp på stedet. Mekanisk forvitring kalles det når fysiske krefter virker på berggrunnen, for eksempel ved frostforvitring, solsprengning, trykkavlastning og rotsprengning Det oppsto uventet en ukjent feil av typen ukjent Riktig Feil Hva er mest karakteristisk for alpine landformer? Landskap med botner, tinder og egger Fjelltopper over 2000 meters høyde, Elveslette Delta Elvevifte Riktig Feil En isbre som dekker et større fjellområde,.

Aktsomhetsnivå: Beskrivelse av faren for flom og skred i et spesifikt område, for en gitt tidsperiode. Angis ved bruk av fargekoder og tall. Flom oppstår når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale, noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre. Flom kan også defineres kvantitativt i forhold til størrelse og statistisk gjentaksintervall 16. Hva er et delta? Et delta er en avsetning som er dannet der en elv renner ut i en innsjø/hav. Løsmassene som elven har transportert med seg bygges opp til vannflatens nivå og skaper en lav, nesten flat elveslette, som oftest som en trekant eller vifte der spissen peker oppover elva De er begge satt til å ivareta økonomiske og menneskelige interesser i distriktet. Samtidig har de også fagmyndigheter i egne rekker som også er satt til å ivareta andre hensyn. Hva skal da ha forrang? Er det drømmen om å få etablert en miljømessig interessant elvevifte der Frya møter Lågen

Kløften er over 350 km lang, fra 6 til 29 km bred og hele 1800 meter dyp. De enorme dimensjonene gjør det vanskelig å begripe at det er den beskjedne elven som slynger seg langs dalbunnen som har skapt det hele. Men det er faktisk sant, for Grand Canyon ble i sin tid gravd ut av Colorado-elven Tettstedet Tretten ligger på en elvevifte. Det innebærer at elva over tid har samlet opp løsmasser, og naturlige prosesser får elva til å skifte løp. Den 2. juni 1995 brøt elva seg igjennom elvesiden ved den gamle kraftstasjonen og ned gjennom deler av bebyggelsen i sentrum og tok et nytt løp I et lengdesnitt vil deltaet ha en karakteristisk oppbygning med skråttstilte frontavsetninger mellom horisontale topp- og bunnlag. Betegnelsen delta ble benyttet av Herodot i den 5. århundre f.Kr. for det flate lavlandet ved utløpet av Nilen, og navnet kommer etter formen på den greske bokstaven D. Ved slutten av siste istid ble det lagt opp store grus- og sandavleiringer som delta. Canyons er dype kanaler av grunne elver, med klipper som stiger opp langs kantene sine. Noen canyons har offshoots fra hovedkanalen. For fremveksten av canyon krever ikke bare en elv, men en elv med en veldig rask strøm. Den raske strømmen av elva kan bære mer rusk og steiner

Geografi kapittel 3 Flashcards Quizle

 1. Oppgaven inneholder informasjon om landformer som viddelandskap, landformer dannet av elver, elveerosjon og andre erosjonsformer (v-dal, canyon, elvevifte). Dette er alle landformer som er dannet før tertiærtiden. Oppgaven er skrevet på nynorsk
 2. Medlemskapet i Delta gir deg trygghet i arbeidslivet - men også lønnsomme rabattavtaler på blant annet forsikringer og banktjenester og i tillegg en rekke andre gode tilbud. Bli medlem du også
 3. Study Geografi flashcards from Madeleine Pedersen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 4. klubb; Treningsdagbok; Blogger; Tilbakemeldinger og nyheter om Kvinneguiden. Ris, ros og spørsmål om forumet; Informasjon; All aktivitet Mine aktivitetsstrømmer Mine innlegg Siste innlegg Mer. Me

Regional plan har stort fokus på helhetlig vurdering av vassdrag. Frya elv er 39,5 km lang, med et nedbørsfelt på 377 km2. Kommunene sitt hovedfokus i Fryaelva er på de siste 250 meter og ei elvevifte i ved Lågen. Lite tid har blitt brukt på å kartlegge hva som kan være årsaken til massetransporten En tommelfingerregel kan være at en bratt-sided, isolert flat-toppet hill er en mesa (fra det spanske ordet for tabell) med mindre det er for lite til å ligne et bord, i så fall er det en butte. En større Piknik kan ha Buttes stående utover kantene som uteliggere, igjen etter erosjon har skåret vekk den mellomliggende rock Naturtypen er avhengig av naturlig flom og nok arealer langs elvekantene slik at elvene kan ta nye løp ved flom og danne flomdammer Elvevifter Elvedelta Elvedelta Hvordan danner elver landformer Etterhvert som elva beveger seg nedover fjellsiden minsker hastigheten og materiale begynner og avsettes. Det vil da etterhvert dannes en elvevifte

rundsva - Store norske leksiko

Klokka er en oppfinnelse som er tusenvis av år gammel. Les om utviklingen fra vannklokker og solur til mekaniske kirkeklokker, kronometer og atomur ; Klare varieteter brukes som edelstener, og de beste kommer fra Sri Lanka, Brasil Hentet fra: https://snl.no. Categories: Månedens Lykkestener | Permalink. Artikler og essay av Øyvind Andresen Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull enhet, utsatt for ulike påvirkningsfaktorer og som kan gå tapt på lik linje med de mer biologisk betingede naturtypene. Men hva i all verden er det rødlister handler om Hva er en vurderingsenhet? «En naturtype som er vurdert» Metode for å fastsette vurderingsenheter Formål: Identifisere natur som er «truet» Redusere antall enheter Etterprøvbart Brosjyre om NiN. Utgiver: Artsdatabanke

meander - Store norske leksiko

I 1995 rammet ekstremflommen «Vesleofsen» Østlandet. Nå er det fare for nye ødeleggelser. Ifølge NVE har vinteren i år så langt vært den mest snørike på over 60 år • Hva tror du vil skje dersom vi heller vann sakte fra og endrer løpsmønster, og hvordan ei elvevifte eller mikrodelta utvikler seg. • forklare hvorfor tette mineraler samler seg sammen Observasjon av sedimenttransport er en konstruktivistisk aktivitet

Elvedelta - Wikipedi

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom. - Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur Nisedalselvi munner ut på sørsiden av Nærøyfjorden. Vassdraget er lite, men strekker seg fra fjord til fjell og er uten tekniske inngrep. Elva renner i jevnt stryk. Mot fjorden har elva utviklet et imponerende gjel, godt synlig fra fjorden. I dalen dominerer skred- og moreneavsetninger med flere raviner. Ved Ornes ligger en stor elvevifte

Geografi Flashcards Quizle

Ting å gjøre i Death Valley National Park: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Death Valley National Park, Inyo County på Tripadvisor A. Hva sier teksten om årsak til steinras? Årsaken til steinras er B. Hva er steinsprang? Steinsprang er Istid (side 78) Hvilke tre egenskaper er det som gjør at en isbre kan grave i fast fjell? 1. 2. 3. Isen former landskapet (side 79-81) A. Hva er det som får en isbre til å bevege seg? B. Hva er skuringsstriper? C. Hva er. Elvevifte avsatt ved utløpet av en bratt sideelv. Kilde: John Arne Eidsm En forståelse av geomorfologi og dens prosesser er derfor viktig for forståelsen av fysisk geografi. History of Geomorfologi Selv om studien av geomorfologi har eksistert siden oldtiden, ble den første offisielle geomorphologic modellen foreslått mellom 1884 og 1899 av den amerikanske geografen, William Morris Davis

canyon - Store norske leksiko

69 Avsetningsformer: elvevifte, 13 Hva er forskjellen på fokus og episenter i et jordskjelv? 14 Hva er det som beskrives ved begrepet magnitude? 15 Hva er en tsunami,. Hva er geografi? 1. Geografiske verkt y; 2. Jordskorpa og kreftene i det indre av jorda; 3. Ytre krefter former landskapet; 4. V r og klima; 5. Natur- og kulturlandskapet; 6. Ressursutnytting og n ringsliv i Norge; 7. Globalisering av konomien; 8. Verdens befolkning; 9. Mennesker p flyttefot; 10. En klode, mange verdener; Omrisskar Elveløp omfatter rennende ferskvann. Norge er et land med store høydeforskjeller og mye nedbør, derfor er elver og bekker dominerende i det norske landskapet. Mesteparten av nedbøren føres tilbake til havet gjennom bekker og elver. De store høydeforskjellene gjør at elvevannet får stor bevegelsesenergi (kraft), og elvekraft ble fra tidlig i det 20. århundre en svært viktig energiressurs

Hva er en elvevifte? Ligner en elvedelta, men avsetter ikke materialer under vann. Når en bratt, men relativt liten sideelv munner ut i en hoveddal, mister den farten ute på elvesletta. Sand, stein og grus når derfor ikke fram til hovedelva, men avsettes på elvesletta Det er tidligere skrevet både en artikkel og en masteroppgave om kun denne ene landformen. 6.1.4 Elvevifte og hva de forteller om landformen, for deretter å gi min tolkning av den. 2 2 Geomorfologisk beskrivelse av skre Nordre og Søndre Imssjøen (ca. 600 moh.) er de største vannene. Imsa er typisk for Sør-Hedmarks paleiske landformer med vidde og avrundete fjell. Øvre del av dalen er preget av dødisformer, mens glasifluviale terrasser dominerer lenger ned. Elva transporterer mye løsmasser. Ved utløpet i Østerdalen har Imsa bygget opp en stor elvevifte Ved utløpet i Østerdalen har Imsa bygget opp en stor elvevifte. Det legges også vekt på at dette vil utgjøre en mer naturlig enhet enn hva som allerede er omfattet av vassdragsvernet. Nedbørfeltet er en del av et større område med urørt natur, og vassdraget er et av få større gjenværende, tilnærmet urørte vassdrag

 • Frisur schmales gesicht dünne haare.
 • Barnedåp fadder.
 • Leseplikt ungdomstrinnet.
 • Pokemon go latias konter.
 • Spinalanästhesie kaiserschnitt.
 • Cheetos flamin hot.
 • Sjømannspensjon.
 • Makeupyourmind.
 • Anthrax mail.
 • Maja gntm nachname.
 • Itslearning vestby.
 • Bürgermeister offenburg.
 • Beschäftigung für behinderte erwachsene.
 • Instagram ads.
 • Apple tv fjernkontroll prisjakt.
 • Människans olika organsystem.
 • Wsg anmeldung.
 • Tobias deiß zell.
 • Fußball zum ausdrucken kostenlos.
 • Die neue medizin der emotionen inhaltsverzeichnis.
 • Diklofenak voltaren.
 • Röd och varm på ena kinden.
 • Hovne ankler etter fødsel.
 • Tom und das erdbeermarmeladebrot mit honig spiele.
 • Herbalife diett.
 • Partytelt 3x3.
 • Ventrikelseptumdefekt erwachsene.
 • Flyktninger wikipedia.
 • Byåsen friidrett.
 • Sultana braunschweig.
 • Ägyptische hieroglyphen liste.
 • Stihl ms391 pris.
 • Ørjan børmark by.
 • Eurosport 2 live.
 • Erzeugendensystem 4 vektoren.
 • Tabakspeicher nordhausen preise.
 • Vereinfachte steuererklärung 2016 vordruck.
 • Drivhusovn.
 • Herøy kommune nordland.
 • Ältester abakus.
 • Brennpunkt tøyenløftet.