Home

Kvikkleire

Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska under marin grense.Dette er leire som er avsatt med en intern gitterstruktur i et marint miljø, deretter har salt blitt vasket ut av ferskt grunnvann etter at landområdene hevet seg etter siste istid.Når saltet som sørger for elektrostatiske bindinger mellom leirepartiklene er vasket. Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 år siden) Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var havbunn, men som i dag har hevet seg og blitt fastland. Siden landet har steget inntil 180 meter, vil det si at vi ikke finner kvikkleire høyere enn ca 180 meter over havet i Trøndelag Kvikkleire er leire* med «kvikke» egenskaper. Det vil si et finkornet sediment hvor kornstrukturen kan kollapse selv om sedimentet i utgangspunktet er ganske fast. Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som væske hvis den blir overbelastet og omrørt, hvorved den løse kornstrukturen kollapser

Kvikkleire er leire med «kvikke» egenskaper, det vil si at den blir flytende ved omrøring. Kvikkleire blir dannet når det salte porevannet i leira blir byttet ut med ferskvann. Denne utvaskingen tar lang tid. Kvikkleire kan være ganske fast, men når den blir belastet for mye, kan leira bl Kvikkleire kan berre finnast under marin grense, sidan det er der ein finn leire avsett i sjøvatn. Vidare kan ein nytta NGUs lausmassekart eller «Mulighet for marin leire» for å snevre inn kva område som kan ha kvikkleire i grunnen Norske byer er bygget på kvikkleire. Flere områder i norske byer er bygget på kvikkleire. Blant annet ligger Oslo og Trondheim i områder som i istiden lå under havnivå. Da isen trakk seg tilbake og jorda hevet seg, for om lag 10.000 år siden, har strømming av vann vasket ut salt og ført til at kvikkleire har blitt dannet

Kvikkleire: Leire som i omrørt tilstand har omrørt skjærfasthet cu,r ≤ 0,5 kPa, ref. /9/. For enkelthets skyld er begrepet kvikkleire flere steder i veilederen brukt for både kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi Kvikkleire - det er fali det Marin leire avsatt i rolig, salt sjø etter siste istid, har høyt vanninnhold pga salt-ioner i det adsorptive vannet Etter landhevingen, særlig langs fjellskråninger har det oppstått gjennomstrømming av ferskt vann Saltionene er fjernet, men vannmolekylene utgjør fortsat

Produktark: Kvikkleire BESKRIVELSE Kartene gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred. Sonene er identifisert og avgrenset ved kvartærgeologisk kartlegging (for å identifisere områder med marin leire), geoteknisk vurdering av topografi og grove, geotekniske undersøkelser Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire Det kan være gode nyheter for norsk byggenæring. De fleste kvikkleireskred utløses nemlig av menneskelig påvirkning. Ida Rambæk kommunikasjonsrådgiver. SINTEF. tirsdag 03. november 2020 - 04:30

Kvikkleire er som kakedeig Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det identifisert omtrent 2300 kvikkleiresoner i Norge og innenfor disse sonene bor det omtrent 90 000. Kvikkleireskred er spesielt for Sverige og Norge. En overbelastning av kvikkleire medfører at leira mister alle styrke og flyter som en væske. Her en oversikt med kort beskrivelse av de mest kjente store kvikkleireskred Norge Kvikkleire er et resultat av vår lange geologiske historie. Den gråblå massen er dannet under og etter siste istid. I et geologisk perspektiv er derfor avsetningene svært unge. De spesielle grunnforholdene med kvikkleire oppstår i visse soner innenfor de områdene der det etter istiden ble avsatt leire på havbunnen i et salt miljø. Hva gjør vi når vi finner kvikkleire? Kunnskap om grunnforhold er avgjørende å ha før ny jernbane kan bygges. I Norge avdekkes kvikkleire ofte, noe Bane NOR tar på største alvor. På denne siden finner du informasjon om kvikkleire

Kvikkleire er leire der salta som stabiliserte strukturen er vaska vekk, noko som gjer at leira kan verta flytande om ho vert utsett for trykk eller påkjenning. Vert ho flytande, kan ho rasa ut, og noko som ofte fører til store materielle skader og endåtil tap av menneskeliv. Det er under marin grense der er fåre for kvikkleiredaning, og i Noreg er det særleg Austlandet og Trøndelag som. Uforstyrret er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til tynn suppe. Her er forklaringen Kvikkleire - når raser det? 8 Menneskelige inngrep - Rissaraset, 1978 - Kattmarka, 2009 - Lyngen, 2010 - Skjeggestad, 2015 - Ogna, 2015 Bilde fra Skjeggestadbrua, E18 i Holmestrand, 2.2.2015. Skredet ble utløst av utfyllingsarbeid Foto: Dronebilde, Orbiton Utløsende årsak II: Menneskelig aktivite

Ved hjelp av få klikk kan hvem som helst nå avsløre kvikkleire, løsmasser, leire eller sand over hele landet. Mener data er fremtiden - Foreløpig består databasen av data fra et landsdekkende datasett fra Statsbygg, samt et område i Oslo levert av kommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» skal teste og utvikle en skånsom og kostnadseffektiv installasjonsprosedyre for sikring av kvikkleireområder ved hjelp av saltbrønner. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Stjørdal kommune, Statens vegvesen, Norges Vassdrags. RAUMA: Usikkerheten rundt kvikkleire i området ved Setnes, bak militærleiren Setnesmoen, har gitt Statens vegvesen hodebry. De siste ukene har det vært drevet grunnboring i området for å se. En storstilt utbygging av et helt kvartal i Moss sentrum er satt på vent. Årsaken er at kommunen venter på en rapport om grunnforholdene og faren for kvikkleire i området I Norge avdekkes kvikkleire ofte, noe Bane NOR tar på største alvor. Les mer. Østfoldbanen - en del av en helhet. Når Follobanen står ferdig i 2022, vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres til 11 minutter. Strekningen gjennom Moss (Sandbukta-Moss-Såstad) skal være ferdig i desember 2024

Kvikkleire - Wikipedi

Verdalsraset var et stort leirskred i Verdal kommune, Trøndelag. Skredet inntraff natten mellom 18. og 19. mai 1893. 116 mennesker omkom, 105 gårder ble rasert og et stort antall husdyr gikk tapt. Skredet omfattet et område på 14,5 kvadratkilometer, og forandret landskapet fullstendig. Årsaken var utglidninger av leirmasser langs Verdalselvas bredder, i alt 55 millioner kubikkmeter kvikkleire som leire som i omrørt tilstand er flytende; den har omrørt skjærstyrke mindre enn 0,5 kPa. Videre har kvikkleire oftest sensitivitet > 30 og vanninnhold større enn materialets flytegrense. Sensitivitet angir forholdet mellom udrenert skjærstyrke av uforstyrret og omrørt materiale Kvikkleire er liksom leire ellers, bygget opp av leirmineraler som har form som små flak. Til vanlig holdes flakene sammen i en struktur som minner om et korthus der leirmineralene står kant mot flate og holdes sammen ved elektrostatiske krefter i det salte porevannet rundt dem Det foreligger planer om bygging av nesten 500 boliger i bykjernen i Moss, men en ny rapport om kvikkleire kan i verste fall skape skikkelig trøbbel for disse prosjektene - og bety at millionene renner ut i leira

Kvikkleire - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltvann gjør leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom leirpartiklene Kvikkleire er 10 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kvikkleire i ordboka

Kvikkleire - anlegg, avløp, brent, balanse, betofill, bergarter, analyse, annlegg, dolomitt, båt, basalt, kalk landbruk - Finn firmaer, adresser, telefonnumre Kvikkleire Over 13.500 nordmenn har fått byggnekt på eiendom Over to år før veien raste sammen fikk kommunen beskjed om å gjøre undersøkelser for å sikre mot skred kvikkleire - 320 bygninger i Oslo ligger på po-tensielt farlig grunn», mens Teknisk Ukeblad fyller overskriftene med «Kvikkleire i Norge - Over 10.000 eneboliger på farlig grunn». Et korthus fra istiden For å forstå kvikkleire og dens oppførsel må vi tilbake til siste istid, for cirka 10.000 år siden Kvikkleire er i utgangspunktet fast, men om leira blir overbelastet kan strukturen klappe sammen og leirpartiklene vil flyte i frigjort vann. Resultatet blir et kvikkleireskred. STORE KVIKKLEIREOMRÅDER. Sørum og Øvre Romerike er blant de mest utsatte kvikkleireområdene i landet

Dette er kvikkleire og kvikkleirekart Norges geologiske

Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer under marin grense. Statistikk over kvikkleireskred viser økt hyppighet av skred i perioder da grunnvannsnivået stiger, men ingen økt. Revisjon av Kvikkleireveilederen, kartlegging av nye faresoner og kvikkleire på nett Når telen går 2017, 23. mars Ellen Davis Haugen, NVE. Noen av NVEs forvalteroppgaver knyttet til kvikkleireskredfare Miniblokkprøvetaker gir bedre beslutningsgrunnlag Sikre vurderinger av grunnforhold er avgjørende for å bygge solide bygg. Spesielt gjelder dette for krevende konstruksjoner der det forekommer bløte grunnforhold, gjerne med kvikkleire. Bløt grunn og kvikkleire har lenge bydd på utfordringer for geotekniske grunnundersøkelser. Disse materialene er svake og har en struktur som forstyrres.

NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert Kvikkleire påvist, akseptabel stabilitet Mulig kvikkleire Målestokk 1:30 000 (A3 Derfor er kvikkleire farlig. Får den ligge i ro er kvikkleire fast og fin som annen leire. Men rører du i leiren blir den til suppe. Her er forklaringen

Kvikkleire og kvikkleireskred Norges geologiske undersøkels

Nyhetssaker innen: kvikkleire. Kan ha hatt hundretusener i ubetalt lønn Dødsraset kan havne i retten. Småbarnsfar jobbet i 92 dager på rad uten fri - Advokaten virket helt uinteresser Kvikkleire. Over to år før veien raste sammen fikk kommunen beskjed om å gjøre undersøkelser for å sikre mot skred. Det svarte de aldri p.

 1. Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse. Altså: Dersom bakken over kvikkleiren belastes med vekt eller forstyrres på annen måte, kan den rett og slett rase sammen og bli til våt søle
 2. Kvikkleire er et fenomen som bare forekommer i utkanten av de områdene som var nediset under siste Istid (Norge, Sverige, Finland, Canada og Alaska). Tyngden av ismassene presset landet ned slik at havet relativt sett sto vesentlig høyere enn i dag. I Trondheim er den marine grensen ca 175 m over dagens havnivå
 3. Halve landet er bygd på kvikkleire, og det er klart at det er ustødig grunn. Likevel mener han at det ikke er grunn til frykt. - I dag har vi så gode varslingssystemer og måleinstrumenter at.
 4. Forekomster av kvikkleire må derfor alltid kartlegges for å kunne vurdere skredfaren ved inngrep i områder med marin leire innenfor aktsomhetskartene for områdeskred. I Giske kommune vurderes det generelt ikke behov for utredning av områdeskredfare utenfor aktsomhetsområdene for områdeskred i forbindelse med planarbeid, dispensasjonssøknader etc. innenfor kartleggingsområdene.

Kvikkleire Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kvikkleire, som er et datasett som gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred. Innsender: Norges vassdrags- og energidirektorat. Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat.. Presentasjonsregler: Kvikkleire Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE - 6.11.2018 Presentasjonsregler: Kvikkleire Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE KVIKKLEIRE Kvikkleire kartlagt område Klassenavn RGB-verdier Symbol Spørring Kvikkleire kartlagt område 255 -0 -0, 255 -0 -0 KARTLEGGINGSTATUS=8 Kvikkleire pågåend

Her har ekspertene funnet kvikkleire. Over to år før veien raste sammen fikk kommunen beskjed om å gjøre undersøkelser for å sikre mot skred NVE - Geocortex Viewer for HTML

Kvikkleire på Vestsida gjør at gang- og sykkelbrua kan gå på en økonomisk smell. Trolig er det 60 meter ned til fjell. Det viser en foreløpig rapport Kvikkleire kan, under ytre påvirkning som f.eks. overbelastning eller veldig kraftige vibrasjoner, forvandle seg brått og gå fra å være fast til å bli helt flytende Livsvitenskapsbygget: - Mer kvikkleire enn undersøkelsene viste - Det er ikke noe i veien for å bygge på kvikkleire, men nå ser vi at det er mer enn undersøkelsene viste. Det sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg etter budsjettsmellen for Livsvitenskapsbygget

Kvikkleireskred - NV

 1. Kvikkleira, den lumske og usynlige fare som har ført til mange store leirras, er et resultat av vår geologiske historie. De spesielle grunnforholdene med kvikkleire oppstår i saltvannsleire (marin leire) som har blitt hevet til tørt land etter siste istid
 2. Kvikkleirskredet på Asak i Sørum tok livet av tre skogsarbeidere. Nå trer Sørum kommune inn i saken, og krever svar fra grunneier og Norsk Gjenvinning
 3. Siden Rissaraset i Trøndelag i 1978 har det vært vanlig å kartlegge hvor det kan finnes kvikkleire, melder NRK. Men det har ikke vært gjort omfattende undersøkelser på Vestlandet ennå, selv om geologene mener det kan være betydelige farer i regionen
 4. Kvikkleire er en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse. Det er ingen fasit på hvor mye vekt som trengs for å utløse nye ras, opplyser Nittedal kommune på sine hjemmesider. Ifølge fagfolk fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) kan kvikkleireskred spre seg raskt til større områder
 5. Kvikkleire og andre løsmasser. Oversikt over registrerte kvikkleiresoner finnes på skrednett. Vær oppmerksom på at det også kan være kvikkleire utenfor registrerte kvikkleiresoner. Oversikt over løsmasser finnes på NGUs løsmassekart. Skredsikkerhet
Eleanor Tomlinson

Mer utfordrende grunnforhold og store forekomster av kvikkleire er den største enkeltårsaken til at kosnadsestimatene for intercityutbyggingen på Østfoldbanen har økt vesentlig. Det er nå laget en uavhengig rapport om hvordan estimatene kunne øke fra 12 til 40 milliarder kroner Temakartet viser kartlagte områder med kvikkleire og områder under marin grense. Klassifiseringen av de kartlagte kvikkleiresonene er basert på kvartærgeologiske kart, terrengforhold og enkle grunnundersøkelser, og er områder der det må vises særlig aktsomhet. Det gjøres oppmerksom på at de kartlagte faresonene kun omfatter større soner We're sorry but temakart doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue Kartdeling er deaktivert fordi du har lagt til for mange elementer i kartet. Fjern elementer for å aktivere deling, eller del ved å laste ned elementene som en shape fil LUKK . Norsk | English; Sø

Bianca Anchieta NSFW

For nærmere informasjon om skredundersøkelser og skredkartlegging om kvikkleire vises til NVEs nettside om kvikkleireskred og til NVEs kartkatalog, kvikkleire. (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område Program for økt sikkerhet mot leirskred - Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire (NGI 20001008-2, rev. 3, 8. oktober 2008) HO-1/2008 Utbygging i fareområder, Temaveiledning, Direktoratet for byggkvalitet. Klimatilpasning Norge fra Regjeringens nettportal. Utvalg av referansestandarder fra Standard Norg

Algoritmer lærte overraskende kjapt å kjenne igjen kvikkleire

Video: Faresonekart - kommuner - NV

Kvikkleire og byutvikling er gammelt nytt i Trondheim. Både NTNU, SiT og kommunen har lang erfaring med bygging på kvikkleire. Både Realfagbygget, Kjemihallen og Berg studentby er bygget på kvikkleire. I kommunen som helhet er det registrert 96 kvikkleiresoner, og ca. 40 000 mennesker bor i og nedenfor kvikkleireområder DigitaltMuseum is a common database for Norwegian and Swedish museums and collections. It provides access to more than four million photographs, objects, works of art and buildings Funn av mer kvikkleire enn forventet på strekningen rundt Sarpsborg, er et konkret eksempel på hvorfor ting nå tar mer tid, skriver statsråden. - Opposisjonen er direkte uansvarlig når de i realiteten mener vi skal se bort fra ny informasjon om dårlige grunnforhold. Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire, sier Solvik-Olsen Read the latest magazines about Kvikkleire and discover magazines on Yumpu.co

Emily Sears : goddesses

Nye løsninger for bygging i kvikkleire - Statens vegvese

Kvikkleire i Sørum Lytt til teksten Stopp avspilling Vi vet en del om dårlige grunnforhold i kommunen, men hvor og når et ras vil utløses, kan være vanskelig å forutse fordi det avhenger av mange faktorer som bl.a. værforhold, flom og erosjon Kvikkleire/sprøbruddsleire har den egenskap at den blir ustabil ved omrøring/forstyrrelser. Disse massene utgjør normalt ingen fare for å oppholde seg eller ferdes i området. Dette er landområder som gjennom hundrevis av år ikke har vært utsatt for ras tross dårlige grunnforhold. Det er heller ikke uvanlig å bo i slike områder Kattmarka. Skredet utenfor Namsos i 2009 førte til nye, strengere retningslinjer for bygging i områder med kvikkleire. Leder for markedsområdet Naturfare ved Norges Geotekniske Insitutt, Anders Solheim. Bygget på kvikkleire. Realfagsbygget. Bygget på kvikkleire. Berg studentby. Bygget på kvikkleire. Kjemihallen

90.000 bor på kvikkleire i Norge - NRK Oslo og Viken ..

Kvikkleire er marin leire hvor de elektriske bindingene mellom kornene er svekket på grunn av utvasking, og som ved omrøring blir tyntflytende. I mange av skredhendelsene er det kun snakk om små utglidninger knyttet til erosjon i bekker og elver, og som ikke får store konsekvenser Kvikkleire blir danna ved at salt i den marine leira over tid har blitt vaska ut på grunn av rørsle i grunnvatnet. Kornstrukturen er dermed blitt svekka i så høg grad at den faste kvikkleira, viss ho blir forstyrra, kan omdannast til ei leiresuppe Personvern og cookies. Nordlys er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Kvikkleire betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Kvikkleire, i både bokmål og nynorsk

Kvikkleireskred i Norge - Norges Geotekniske Institutt (NGI

Kvikkleire. NVE er i gang med sikring av kvikkleiregrunn på Ytteren: - De som bor i området kan oppleve rystelser i grunnen. Til toppen Adresse: Ole Tobias Olsens Gate 2, 8622 Mo I Rana; Telefon: 75 12 55 00; Ansvarlig redaktør: Marit Ulriksen; Nyhetsredaktør: Kenneth J. Gabrielsen På områder med kvikkleire kan de gå skred. Disse kan spre seg raskt. Et kvikkleire-skred kan ramme store områder. Det er fylket Trøndelag som har hatt flest kvikkleire-skred. Det melder kanalen NRK. Geologer mener det kan være mye kvikkleire på Vestlandet. Det har ikke blitt lett etter kvikkleire på Vestlandet tidligere

Kvikkleire - et farlig minne fra istiden - Geo36

Kvikkleire. Her lagrer kommunen massene fra Li. YIT Norge skal sikre skredområdet på Li - så lang tid vil det ta. Her skal det vispes inn kalksement for å stabilisere skredet - så mye penger regner kommunen med å bruke. Ingen hjemflytting før nærmere påske for de evakuerte på Li Flommer.no er en internettutstilling om noen av Norges elver. Utstillingen har fokus på flom, natur og kultur i norske vassdrag. Flommer.no er beregnet for skoleelever fra 5. - 7. trinn Kartlegging og vurderinger i kvikkleiresoner. Faregradsvurdering av kvikkleiresoner, og geoteknisk vurdering i forbindelse med f.eks. byggesøkna

Josefine Forsberg : goddesses

Mye kvikkleire på byggetomt. I forbindelse med planlegginga av en ny flerbrukshall på Høylandet er det avdekket forholdsvis store forekomster av kvikkleire på flere steder i sentrum. Nå må det gjennomføres flere grunnundersøkelser Kvikkleire. Kartlegging av omfanget av kvikkleire, prosjektet FV 544 Tofte, Halsnøy 2018. I samband med prosjektet kring fylkesveg 544 og utbetring av vegen og etablering av gang- og sykkelveg, vart det gjennomført grunnundersøingar for å kartlegge omfanget av kvikkleire i området Geografiske temadata kan her lastes ned fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Kilde skal oppgis ved bruk. Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE Kvikkleire og aktsemdsområde; Skriv ut; Del på Facebook; Del på Twitter; Tips en venn; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Giske kommune i sosiale medier. Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram; Følg oss på Twitter; Følg oss på YouTube. 01.11.2020 Beboerne testet negativt. Skien kommune har fått bekreftet at ingen av beboerne ved Lyngbakken bo- og behandlingssenter har testet positivt for Covid-19

 • Leie ut hytte på åremål.
 • Benstøtte kontor.
 • Hvordan bruke color extender.
 • Pass hund pris.
 • Aurevann vannverk.
 • Noora noor 2017.
 • Sentrum øre nese hals.
 • Quästor rom.
 • Paul mitchell salonfinder.
 • Zeichnungen mit bleistift.
 • Tum bibliothek anmelden.
 • Юга ру курсы валют.
 • Arrangerte sykkelturer.
 • Organisk shampoo og balsam.
 • Blt sydöstran ronneby.
 • Pesta svartedauden.
 • Persefone mythology.
 • Fedex sporing.
 • Multicultural britain summary.
 • World cup qualification 2018 africa.
 • Hvordan leve med borderline.
 • Plz bitterfeld.
 • Sharefile prices.
 • Kartlegging norsk 1. trinn.
 • Gasthöfe freilassing.
 • Presenning tilhenger.
 • Mgp junior vinnere.
 • Audi a6 transmission.
 • Möbelschau norsingen abhollager.
 • Laurin pasta u. pizza straubing.
 • Ideer til tekst i bryllupskort.
 • Ikea tilbudsavis.
 • Leva i berlin.
 • Leiligheter gran canaria til salgs.
 • Frosne grønnsaker næringsinnhold.
 • Ridehus pris.
 • Spara kontakter på sim kort samsung galaxy s3.
 • Merci beaucoup.
 • Mirvaso effekt.
 • Rev tok katt.
 • Straßenfest mühlacker 2017.